epuap

"Aktywny samorząd"- pilotażowy program PFRON

Informujemy, że Powiat Piotrkowski  na mocy porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji pilotażowego programu pod nazwą „Aktywny samorząd”.
Informujemy, że Powiat Piotrkowski  na mocy porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji pilotażowego programu pod nazwą „Aktywny samorząd”.
Celem głównym programu  jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Działania przewidziane w programie  umożliwiają samorządowi  objęcie  osób niepełnosprawnych pomocą w formie dofinansowania  zakupu urządzeń lub usług, dzięki którym będą one mogły uczestniczyć w życiu społecznym, podejmą naukę lub zdobędą zatrudnienie. 
Program obejmuje w 2012 roku następujące obszary wsparcia, które będę finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych:
1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu ( max. kwota dofin. ze śr. PFRON – 5.000 zł, wymagany udział własny  wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu /usługi), 
2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem, element sprzętu komputerowego, który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym np. klawiatura brajlowska, klawiatura z większymi klawiszami, dostosowanymi nakładkami i ramkami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową, urządzenia umożliwiające poruszanie kursorem poprzez ruchy wykonywane głową lub za pomocą mrugania, monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej 24”, ( max. kwota dofin. ze śr. PFRON – 5.000 zł, wymagany udział własny  wnioskodawcy – 10 % ceny  brutto zakupu),
3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich ( max. kwota dofin. ze śr. PFRON – 5.000 zł, wymagany udział własny  wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu),
4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich ( max. kwota dofin. ze śr. PFRON – 12.000 zł, wymagany udział własny  wnioskodawcy – 5 % ceny brutto zakupu),
5. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , ( max. kwota dofin. ze śr. PFRON – 7.000 zł – 14.000 zł, wymagany udział własny  wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu),
6. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ( max. kwota dofin. ze śr. PFRON – 3.000 zł),
7. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B ( max. kwota dofin. ze śr. PFRON  dla kosztów kursu i egzaminu – 1.500 zł oraz dla pozostałych kosztów          – 600 zł, wymagany udział własny  wnioskodawcy – 25 % ceny brutto zakupu/ usługi),
8. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - opłata za żłobek lub przedszkole ( max. kwota dofin. ze śr. PFRON – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku za każde dziecko wnioskodawcy) .
Program skierowany jest do osób posiadających:
1. Znaczny stopień niepełnosprawności w obszarach: A, B1- B3, C, D, E, F
2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności w obszarach: A, E, F
3. Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż.) w obszarach: A, B1- B3, C, D oraz będących:
• w wieku aktywności zawodowej w obszarach: A, B1- B4, C, D, E, F
• dziećmi lub młodzieżą do 18 roku życia w obszarach: A, B1- B3, C, D
• osobami, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej w obszarach: C – jeśli są zatrudnione oraz D.
             Ze względu na rodzaj dysfunkcji adresaci to:
1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu w obszarze: A, B1, C, D, E,
2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku w obszarze B1- B3,
3. Osoby z każdym rodzajem dysfunkcji w obszarze F,
4. C – o ile osoba nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego     o napędzie ręcznym,
5. D – o ile osoba jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Dodatkowe wymagania:
* W obszarze B1 w zakresie osób z dysfunkcją narządu ruchu - tylko osoby                       z dysfunkcją obu kończyn górnych.
*  W obszarze C - tylko osoby, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
* W obszarze D - tylko osoby użytkujące wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.
* W obszarze E - tylko osoby pełnoletnie, wobec których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
* W obszarze F - tylko osoby aktywne zawodowo, mające pod swoją opieką dziecko.

Wykluczenia z uczestnictwa w Programie:
A-F - Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu
C - Uzyskanie dofinansowania na cele przewidziane w obszarze D (2 lata)
A-E - Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele (3 lata)
D - Trwająca gwarancja na użytkowany wózek lub jego elementy

Wybrane wyjaśnienia pojęć z kierunków działań i warunków brzegowych Programu:
1. oprzyrządowanie samochodu – dostosowane do rodzaju niepełnosprawności urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną         z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.
2. specjalistyczny sprzęt komputerowy - sprzęt dostosowany do rodzaju i zakresu niepełnosprawności danej osoby np.: klawiatura brajlowska, klawiatura z większymi klawiszami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową lub za pomocą mrugania, monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej 24”, lupa elektroniczna, powiększalnik komputerowy, udźwiękowiony dyktafon, notatnik cyfrowy),
3. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe - oprogramowanie, posiadające szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku albo ze znacznym niedowładem obu kończyn górnych,
4. urządzenie brajlowskie – elektroniczne urządzenie umożliwiające przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na pismo Braille’a i/lub na formę wypukłych rysunków, np. linijka brajlowska, notatnik brajlowski, drukarka brajlowska lub termograficzna.
5. urządzenie lektorskie – samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia posiadające szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku, umożliwiające rejestrowanie i/lub przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na mowę syntetyczną i/lub na dane cyfrowe.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl ( tu również  do pobrania wnioski o dofinansowanie)
WAŻNE!
Informacji na temat programu udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. 3 Maja 33, 97- 300 Piotrków Tryb.
Dział Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, pok. 2 i 7, tel. (44) 732-32-33; 732-31-66
Termin składania wniosków upływa w dniu 30 września 2012 roku.
powrót