epuap

Konsultacje projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

 
                                                                         OGŁOSZENIE
Konsultacje projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023


Zarząd Powiatu Piotrkowskiego zaprasza funkcjonujące na terenie powiatu piotrkowskiego organizacje pozarządowe, urzędy gminy/miasta i ośrodki pomocy społecznej do zgłaszania swoich opinii, uwag i wniosków do projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
Program ten jest ważnym dokumentem wskazującym na współpracę z wszystkimi podmiotami, a w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Piotrkowskiego.  Zachęcamy zatem  do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.
Uwagi prosimy zgłaszać na „formularzu konsultacji” bezpośrednio w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim,               Aleja 3 Maja 33, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, pocztą elektroniczną na adres e-mail:pcpr@powiat-piotrkowski.pl lub pocztą tradycyjną w terminie od 04.01.2021 r.do 11.01.2021 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Centrum).

Po upływie terminu konsultacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotuje zestawienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – www.pcprpiotrkow.pl w zakładce „Piecza zastępcza” – „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim –
www.pcprpiotrkowski.bip.net.pl w zakładce ,,Programy/Strategie’’– „Konsultacje”, a także na tablicy ogłoszeń w terminie do 7 dni od daty ich zakończenia.

Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w zakładce „Piecza zastępcza” – „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej” są do pobrania:

    • projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023,
    • formularz konsultacji,
    • Uchwała Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

powrót