Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Powiat pozyskał dodatkowe pieniądze na wsparcie rodzin zawodowych

plakat_piecza_pages-to-jpg-0001
Powiat Piotrkowski pozyskał środki finansowe w ramach "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r." w kwocie 53 200 zł.
Celem Programu było wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie czerwiec 2023 r. – grudzień 2023 r.

Na podstawie Umowy nr 11/2023 z dnia 27.12.2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Piotrkowskim, Powiat otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 53 200,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu, w tym:

    39 900,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 rodzin zastępczych zawodowych,
    13 300,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 1 prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Wydatkowana kwota ogółem wyniosła 137 668,16 zł, w tym:

    dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 53 200 zł,
    środki własne Powiatu w kwocie 84 468,16 zł.

Program realizowano do dnia 31.12.2023 r.


powrót