Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM informuje o
Rozpoczęciu rekrutacji do projektu pn „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” zadania nr 11 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - PCPR.

Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A009/2018-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, zachęca do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, mieszkańców powiatu piotrkowskiego, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania sprzętu rehabilitacyjnego, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie  Trybunalskim przy ulicy Dąbrowskiego 7.

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa:
    • deklarację udziału w projekcie
    • oświadczenie uczestnika projektu
    • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu
    • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Deklaracje uczestnictwa w projekcie przyjmowane są od 13.11.2019 r. do wyczerpania liczby
dostępnego sprzętu, w sposób ciągły. W przypadku braku danego sprzętu na stanie Wypożyczalni utworzona zostaje lista rezerwowa osób chcących skorzystać z usług Wypożyczalni wg daty ich zgłoszenia. W momencie kiedy Wypożyczalnia będzie dysponować określonym sprzętem pracownik Wypożyczalni niezwłocznie skontaktuje się z pierwszą osobą z listy rezerwowej w celu wypożyczenia sprzętu.

Deklaracje uczestnictwa przyjmowane są w  Biurze Projektu mieszczące się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33, mailem e.cech@pcprpiotrkow.pl, w sprawie informacji o rekrutacji prosimy kontaktować się pod nr tel. do biura projektu 44- 732-32-34.
O wynikach kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub poprzez e- mail. 
powrót