Zestawienie ofert dotyczących postępowania nr PCPR.231.8.2019W załączeniu zestawienie ofert dotyczących prowadzenia korepetycji z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego  i języka niemieckiego dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z powiatu piotrkowskiego  w ramach projektu pn."W rodzinie siła" wspólfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020

Do pobrania

powrót