Jesteś tutaj:

 1. Start
 2. O nas

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim działa w szczególności na podstawie:

 • Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rdziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r.,Nr 149 poz.887 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2003 Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.,poz.163 z późn. zm.)
 • Uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 lutego 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Regulaminu organizacyjnego .

Centrum realizuje cele i zdania powiatu z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności:

 • przyznaje i wypłaca przewidziane ustawą świadczenia,
 • pomoc uchodźcom,
 • realizuje zadania wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych mieszkańców powiatu,
 • uczestniczy w opracowaniu i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 • udziela informacji o prawach i uprawnieniach,
 • podejmuje działania mające na celu organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 • sprawuje ,w imieniu Starosty, nadzór nad podległymi jednostkami pomocy społecznej powiatu,

Centrum realizuje także inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach, a w szczególności w zakresie:

 • pomocy niepełnosprawnym,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zapobiegania patologiom społecznym.