epuap

Bariery w komunikowaniu się

1) Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobom, które:
a) są niewidome lub posiadają dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
b) są niesłyszące lub niedosłyszące w stopniu znacznym lub umiarkowanym
c) posiadają inną niepełnosprawność w znacznym stopniu utrudniającą codzienne komunikowanie się.

2) Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się obejmuje w szczególności:
a) zakup zestawu komputerowego pod warunkiem:
  • nieposiadania komputera, posiadania komputera starszego niż 5 lat lub posiadania komputera nie spełniającego wymogów sprzętowych dla określonego oprogramowania specjalistycznego,
  • braku możliwości ubiegania się lub nie uzyskanie dofinansowania w ramach programów celowych PFRON,
b) dofinansowanie do zakupu komputera wraz z oprogramowaniem systemowym wynosi do 95% całkowitych kosztów i uzależnione jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania w danym roku,
c) w przypadku specjalistycznego oprogramowania wysokość dofinansowania wynosi do 95% całkowitych kosztów i uzależnione jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania w danym roku, ,
d) zakup telefonu komórkowego z funkcją konwersji mowy na język pisany,
e) zakup CB radia, krótkofalówki
f) zakup innych urządzeń, które w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej kontakty z otoczeniem oraz będą uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Wniosek o przyznanie przedmiotowego dofinansowania osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.