epuap

Jesteś tutaj:

  1. Start
  2. Projekty EFS

Projekty EFSProjekt ,,W RODZINIE SIŁA”
  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU 2006844,45 ZŁ .

KWOTA DOFINANSOWANIA : 1705844,45 ZŁ.


Celem projektu jest ZWIĘKSZENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG SPOŁECZNYCH, W TYM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ dla 68 dzieci (30chłopców, 38 dziewcząt) i ich opiekunów tj. 42 osoby(38 kobiet , 4  mężczyzn) na terenie powiatu piotrkowskiego.

Projekt realizowany będzie od 1.03.2019 - 28.02.2022 r. Cel główny jest zgodny z celem szczegółowym RPO WŁ . Celem działań w projekcie jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszanie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy Mieszkańców. Cel projektu jest zgodny z ,,Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020", cel strategiczny 1. Rozwój I doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną", cel operacyjny3- zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej ,aby mogły pełnić właściwie funkcje opiekuńczo-wychowawcze.
Projekt prowadzony będzie w poszanowaniu równych praw i szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.