O projekcie


 


Celem głównym projektu jest rozwój, a ty samym zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego miejsc świadczenia usług społecznych w formie: usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla mieszkańców gmin Grabica, Sulejów, Wolbórz i Moszczenica, specjalistycznych usług opiekuńczych  dla mieszkańców gminy Sulejów, 2 świetlic środowiskowych dla mieszkańców gminy Sulejów , klubu seniora dla mieszkańców gminy Grabica (KS), mieszkań wspomaganych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego , świetlic podwórkowych  oraz doradztwa specjalistycznego  dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Dobór usług społecznych oprze się o Indywidualną Ścieżkę Wsparcia, tak by w jak największym stopniu były dostosowane do potrzeb poszczególnych osób. Zgodnie z celami szczegół. RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz zapisami SzOP RPO WŁ 2014-2020, działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością,  dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich otoczenia, poprzez wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz wsparcie otoczenia osób niesamodzielnych.

Wartość projektu: 7 281 455,79 zł
Dofinansowanie : 6 537 207,61 zł
PoCUŚ - Piotrkowskie  Centrum Usług Środowiskowych tworzy partnerstwo 4 samorządów gminnych, 3 organizacji pozarządowych, liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.


Partnerami projektu są :
  1. Lider Projektu – Powiat Piotrkowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
  2. Partner projektu:

 • Partner 1 – Gmina Moszczenica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy;
 • Partner 2 – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka/ Komenda Hufca Piotrków Trybunalski http://piotrkow.zhp.pl/
 • Partner 3 – Stowarzyszenie ,,Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”;
 • Partner 4 – Gmina Wolbórz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu;
 • Partner 5 – Gmina Grabica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy;
 • Partner 6 – Fundacja ,,Alter Med.” Centrum Pomocy-Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
 • Partner 7 – Gmina Sulejów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie


Realizowane zadania obejmują:

 • Zadanie nr 1 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Gm. Wolbórz
 • Zadanie nr 2 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania-Gm. Moszczenica.
 • Zadanie nr 3 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania- Gm. Grabica.
 • Zadanie nr 4 – Klub Seniora-Gm. Grabica.
 • Zadanie nr 5– Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania-Gm. Sulejów.
 • Zadanie nr 6 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne (SUO) - Gm. Sulejów.
 • Zadanie nr 7 – Placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa (ŚŚ)-Gm. Sulejów
 • Zadanie nr 8 - Placówki wsparcia dziennego - prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę -ZHP.
 • Zadanie nr 9 - Mieszkania wspomagane wspierane -ALTERMED
 • Zadanie nr 10 - Poradnictwo merytoryczne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych -EKON

Projekt będzie realizowany od 2019-04-01 do 2022-03-31
Podział budżetu szczegółowego na żródła finansowania dla projektu PoCUŚ Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowychw poszczególnych latach w  załączniku