Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - O nas
  Z - Kadra
  B - bip
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty EFS
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

AktualnościZ radością informujemy, że nasz projekt o nazwie „W rodzinie siła 2" uzyskał dofinansowanie w ramach Konkursu nr RPLD.09.02.01-10-001/21 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".
 
Celem projektu jest zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych, w tym rodzinnej pieczy zastępczej dla 111 osób, w tym 67 dzieci i 44 opiekunów na terenie Powiatu Piotrkowskiego. Celem tych działań jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszanie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy.
Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenie będzie objęte wszechstronnym wsparciem, polegającym na świadczeniu i rozwijaniu usług:
    • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
    • psychologa i socjoterapeuty,
    • grupy wsparcia,
    • wyjazdów i spotkań integracyjnych,
    • obozów socjoterapeutycznych
    • korepetycji

 Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.
 
Całkowita wartość projektu wynosić będzie 1 017 724,96 zł z tego przyznane dofinansowanie ze środków europejskich 861 724,96 zł oraz wkład własny kwocie 156 000,00 zł.
 
Program „W rodzinie siła 2" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków „Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" i będzie przez nas realizowany w okresie od 01 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.
 

Nabór uczestników do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi nabór uczestników w ramach projektu „W rodzinie siła 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt skierowany jest do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich rodziców zastępczych.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jarosława  Dąbrowskiego 12  pokój nr 23   ( II piętro )
97-300 Piotrków Tryb.