epuap

O projekcie


Projekt ,,W RODZINIE SIŁA 2”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPLD.10.01.00-10-D009/21

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 017 724,96 ZŁ .

KWOTA DOFINANSOWANIA : 861 724,96 ZŁ.


Głównym celem projektu jest:
    • zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych w tym rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu piotrkowskiego.
    • Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka(zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszanie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy.
    • Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej, aby mogły pełnić właściwie funkcje opiekuńczo-wychowawcze

Projekt realizowany będzie od 1.03.2022 - 28.02.2023 r.
Cel główny jest zgodny z celem szczegółowym RPO WŁ . Celem działań w projekcie jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszanie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy mieszkańców. Cel projektu jest zgodny z ,,Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020", cel strategiczny 1. Rozwój I doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną", cel operacyjny3- zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej ,aby mogły pełnić właściwie funkcje opiekuńczo-wychowawcze.
Projekt prowadzony będzie w poszanowaniu równych praw i szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Trybunalskim.

Regulamin Rektrutacji w załączeniu

Zarządzenia dotyczące projektu znajdują sie pod linkiem https://pcprpiotrkowski.bip.net.pl/?c=411