Harmonogramy zajęć z psychoterapeutą i socjoterapeutą w ramach projektu " W Rodzinie Siła"

Harmonogramy zajęć z psychoterapeutą i socjoterapeutą w ramach projektu " W Rodzinie Siła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.