Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - O nas
  Z - Kadra
  B - bip
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty EFS
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Oferta zatrudnienia

Projekt „W rodzinie siła”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A009/2018-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Trybunalskim.

Głównym celem projektu jest:

 • zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych w tym rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu piotrkowskiego.
 • Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka(zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszanie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy.
 • Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej, aby mogły pełnić właściwie funkcje opiekuńczo-wychowawcze

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin Rektrutacji w załączeniu

Do pobrania