epuap

Oferta zatrudnienia

Projekt „W rodzinie siła”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A009/2018-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Trybunalskim.

Głównym celem projektu jest:

  • zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych w tym rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu piotrkowskiego.
  • Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka(zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszanie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy.
  • Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej, aby mogły pełnić właściwie funkcje opiekuńczo-wychowawcze

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin Rektrutacji w załączeniu

Do pobrania