O projekciePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w 2020 roku przystąpiło do realizacji  projektu współfinansowanego ze środków EFS pod nazwą „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do nauki zdalnej oraz środków ochrony indywidualnej (m.in. maseczek, płynów dezynfekcyjnych, rękawiczek jednorazowych) dla rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim otrzymało dofinansowanie w wysokości 108.550,00 zł.

Do projektu przystąpiło 95 rodzin zastępczych z terenu powiatu piotrkowskiego oraz 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.