Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie dot. zorganizowania 1 dniowego wyjazdowego spotkania integracyjnego do parku wodnego - Termy Uniejów dla rodzin zastępczych z Powiatu Piotrkowskiego

sila[1]

Nr sprawy:  OR.231.2.2021                                                 Piotrków Trybunalski, dn. 27.08.2021 r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-23-40-061
REGON: 590654486
tel.: (44) 732-31-64
fax: (44) 732-31-64
adres strony internetowej: www.pcprpiotrkow.pl
adres e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

2. Przedmiot zamówienia :

Zorganizowanie 1-dniowego wyjazdowego spotkania integracyjnego do parku wodnego – Termy Uniejów dla rodzin zastępczych z Powiatu Piotrkowskiego w ramach projektu  pn . „W Rodzinie siła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne   i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

3. Udzielenie zamówienia :

    1. Niniejsze postępowanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności.
    2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych.

4. Wartość  udzielanego zamówienia
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia:
20.900,00 zł brutto


5.Zestawienie złożonych ofert:


1.
Magdalena Siśkiewicz New Chellenge
ul. Rydlówka 5/107
30-363 Kraków
Cena za 1 uczestnika
151,00 zł
Cena łączna brutto: 16.610,00 zł
96 pkt

2.
Navigator Travel Architects  ul. Szkolna 54/10, 97-300 Piotrków Trybunalski
Cena za 1 uczestnika
145,00 zł
Cena łączna brutto: 15.950,00 zł
100 pkt


6 . Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano :
Navigator Travel Architects  ul. Szkolna 54/10, 97-300 Piotrków Trybunalski
O wyborze oferty zadecydowała najniższa cena.

7. Termin podpisania umowy: 31.08.2021 r.
8.  Po terminie składania ofert  wpłynęła jedna oferta Biuro Usług Turystycznych „WIGRA” s.c. P. Lichańska M. Kozikowska 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 25
9.Uwagi członków komisji z otwarcia ofert: brak
 
powrót