Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

sila[1]Projekt ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty


OR.2321.1.2021

Zamówienie Publiczne – w trybie podstawowym bez negocjacji

1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-23-40-061
REGON: 590654486
tel.: (44) 732-31-64
fax: (44) 732-31-64
adres strony internetowej: www.pcprpiotrkow.pl
adres e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

2. Przedmiot zamówienia :
Zorganizowanie 10 dniowego wyjazdu terapeutycznego do Trójmiasta dla 45 uczestników  w wieku powyżej 6 lat z uwzględnieniem zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu  ,,W RODZINIE SIŁA”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020

3. Udzielenie zamówienia :

Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.


4. Wartość  udzielanego zamówienia
W postępowaniu na zorganizowanie 10 dniowego wyjazdu terapeutycznego do Trójmiasta dla 45 uczestników w wieku powyżej 6 lat z uwzględnieniem zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu ,,W RODZINIE SIŁA” ogłoszonego w BZP pod nr 2021/BZP 00114238/01 z dnia 14.07.2021 r. do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22.07.2021  r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta:
Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków, wartośc brutto 129.960,00 zł brutto. Przed otwarciem ofert, Zamawiajacy działając na podstawie art. 222 ust.4 ustawy Pzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 106.177,50 zł brutto.
Wobec tego, że cena jedynej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający posiada dodatkowe środki i  zwiększył kwotę jaką planował przeznaczyć, do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2021 § 24 pkt. 3 w przypadku wystąpienia oszczędności w Projekcie mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta.

5.Zestawienie złożonych ofert:

Wpłynęła tylko jedna oferta


Magdalena Siśkiewicz New Challenge
ul. Rydlówka 5/107
30-363 Kraków
129.960,00zł
2.888,00 zł koszt jednego uczestnika


Łączna ilośc uzyskanych punktów 100 

6.  Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano :Magdalena Siśkiewicz New Challenge
ul. Rydlówka 5/107 30-363 Kraków
7. Termin podpisania umowy: 30.07.2021 r.

Uwagi członków komisji z otwarcia ofert (złożone oferty po terminie): Uwagi członków komisji przetargowej z otwarcia ofert  ( złożone oferty po terminie) : brak

Do pobrania

powrót