Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Odpowiedzi na pytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr PCPR.231.1.2020

sila[1]


Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  nr PCPR.231.1.2020  na zorganizowanie            2- dniowej wycieczki integracyjnej dla rodzin zastępczych   w ramach projektu  pn.  ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Działając na podstawie  art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z 2019 r., poz.1843), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ zagłoszone przez wykonawców:

Pytanie 1:

W zapytaniu jest informacja, że  nie dopuszczacie Państwo podziału grupy na dwa lub więcej hoteli. Czy zakwaterowanie całej grupy na terenie Bałtowskiego Kompeksu Turystycznego w 5 domkach zlokalizowanych obok siebie jest przez Państwa dopuszczone?

Odpowiedź:

Tak, dopuszczamy do zakwaterowania całej grupy w domkach wypoczynkowych położonych blisko siebie z uwzględnieniem  pkt.1.1 ppkt. c SIWZ.

Pytanie 2:

Jak  mamy rozumieć “niewielką odległość”?O ilu kilometrach od Bałtowa Państwo myślicie ?

Odpowiedź:  do 50 km.

Pytanie 3:

Wykonawca oświadcza, że posiada sprawny technicznie autokar posiadający aktualne badania techniczne – czy słowo posiada dotyczy własności autokaru?

Odpowiedź.

Wykonawca dysponuje sprawnym technicznie autokarem, posiadajacym aktualne badania techniczne.

Pytanie 4:

Co rozumiecie Państwo w terminie “Natychmiastowej naprawy autokaru, czy podstwienia innego”?

Odpowiedź:

Natychmiastowa naprawa auktokaru czy podstawienie innego oznacza do jak najszybszej naprawy lub podstawienia autokaru z uwzględnieniem okoliczności miejsca i czasu bez zbędnej zwłoki.

Pytanie 5 :
Jak należy skalkulować stały dostęp do wody dla uczestników wycieczki?

Odpowiedź:

Minimum 2 litry na jednego uczestnika.

Pytanie 6:

W związku z opóźnieniami Poczty Polskiej w dostarczaniu przesyłek, czy mozna złożyć oferte scanem?

Odpowiedź

Zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem w kraju wpływa na pracę Poczty Polskiej i wszelkich firm kurierskich działajacych na terenie kraju                 w związku z tym dopuszczamy przesyłanie oferty mailowo na adres: pcpr@powiatpiotrkowski.pl    do dnia 02.04.2020 r do godziny 9:00.
powrót