Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Postępowanie na zorganizowanie 2 dniowej wycieczki integracyjnej do Bałtowa dla rodzin zastępczych z Powiatu Piotrkowskiego

sila[1]


PCPR.231.1.2021

    1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.
    2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych.

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   Zorganizowanie 2- dniowej wycieczki integracyjnej do Bałtowa ( Bałtowski Kompleks Turystyczny) dla rodzin zastępczych z Powiatu Piotrkowskiego w ramach projektu pn. ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Specyfikacji  Warunków Zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

   63511000-4

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
    
SPOSÓB UZYSKANIA SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia do odbioru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Aleja 3 Maja 33 pokój nr 19 lub
SWZ znajduje się również :
1.W bazie konkurencyjności
2.Na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych
3.Na stronie internetowej Zamawiającego: www.pcprpiotrkow.pl
4.Na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

26-27.06.2021 r.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , 97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33,
pokój nr 20  do dnia 31.05.2021 r. do godziny 09:00


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33,   sala konferencyjna nr 25  w dniu 31.05.2021 r. godz. 9:15
Otwarcie ofert jest jawne, w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego brak jest możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert. Transmisja online jest możliwa po uprzednim zwróceniu się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    w Piotrkowie Trybunalskim pod nr (44) 732-31-83 Katarzyna Wawrzyńczak

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

30 dni

OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ   Z WYKONAWCAMI

                - w kwestiach merytorycznych – Pani Wioletta Kaniewska– (44) 732-32-34
                -  w kwestiach formalnych – Pani Katarzyna Wawrzyńczak (44) 732-31-83
powrót