Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Zorganizowanie 10 dniowego wyjazdu terapeutycznego do Trójmiasta dla 45 uczestników w wieku powyżej 6 lat z uwzględnieniem zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu pn. ,,W RODZINIE SIŁA”

sila[1]


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 
zorganizowanie 10 dniowego wyjazdu terapeutycznego do Trójmiasta dla 45 uczestników  w wieku powyżej 6 lat  z uwzględnieniem zajęć socjoterapeutycznych   w ramach projektu  pn.  ,,W RODZINIE SIŁA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.
powrót