Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 926).


Celem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest m. in. : wspieranie i promocja twórczości osób niepełnosprawnych, doskonalenie ich sił psychofizycznych poprzez ruch, organizowanie zajęć rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowych. W rezultacie prowadzi to do integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz podniesienia świadomości pełnosprawnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego w zakresie problemów i potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych są osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia), jeżeli:
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat,
 • udokumentują zapewnienie, odpowiednich dla osób niepełnosprawnych, warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • posiadają środki własne lub pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dla uprawnionych podmiotów, których wniosek o dofinansowanie obejmuje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego, pomoc realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Termin załatwienia sprawy trwa do miesiąca, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku oraz zatwierdzenia planu podziału środków finansowych nadany rok budżetowy.
Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
Dofinansowanie realizowane jest  na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Starostą i Wnioskodawcą. Umowa określa m. in. terminy realizacji przedsięwzięcia, kwotę dofinansowania, Kwotę udziału własnego, sposób rozliczenia, a także inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Dofinansowanie takie nie przysługuje również podmiotowi, który ma zaległości wobec PFRON, lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dofinansowanie na ten cel do pobrania w siedzibie powiatowego centrum lub na stronie internetowej www.pcprpiotrkow.pl,
2. Kopie:
a) aktualnego  wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,
b) statutu wnioskodawcy,
c) dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) dokumentów potwierdzających  posiadanie rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
e) dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę środków własnych oraz źródła finansowania inne niż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2. Program merytoryczny przedsięwzięcia o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia.
3. Lista niepełnosprawnych uczestników przedsięwzięcia wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności.
Wnioski o dofinansowanie organizacji przedsięwzięcia z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON należy składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego planowaną realizację zadania.

Druki do pobrania