Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Informacje podstawowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, realizuje cele i zdania powiatu z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności:

- przyznaje i wypłaca przewidziane ustawą świadczenia,
- pomoc uchodźcom,
- realizuje zadania wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych mieszkańców powiatu,
- uczestniczy w opracowaniu i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
- udziela informacji o prawach i uprawnieniach,
- podejmuje działania mające na celu organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych,
- sprawuje w imieniu Starosty, nadzór nad podległymi jednostkami pomocy społecznej powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim realizuje także inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach, a w szczególności w zakresie:

- pomocy niepełnosprawnym,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zapobiegania patologiom społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim działa w szczególności na podstawie:

    Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149 poz.887 ze zm.);
    Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami);
    Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2003 Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami);
    Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.,poz.163 z późn. zm.);
    Uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 lutego 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim;
    Regulaminu organizacyjnego.