Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pcprpiotrkow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do www.pcprpiotrkow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-06.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Pochodzących z różnych źródeł,.
 • Zdjęcia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do aplikacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Powody braku spełaniania wymagań
 • Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-08.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wawrzyńczak,

k.wawrzynczak@pcprpiotrkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 732 31 83. Tą samą drogą można składać wnioski o

udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulica Jarosława Dąbrowskiego 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Droga dojazdowa/dojścia:

Budynek znajduje się w ścisłym centrum miasta w pobliżu dworca kolejowego i autobusowego. Dojechać do niego można autobusami komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przystanki oddalone są od budynku około 250 metrów przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej.

Do budynku prowadzi jedno wejścia od ulicy Dąbrowskiego wyposażone w platformę przyschodową. Po prawej stronie platformy na ścianie budynku na wysokości około 1 metra znajduje się oznaczony dzwonek przywołujący obsługę.

Nad wejściem do budynku znajduje się system nawigacyjno - informacyjny TOTUPOINT  naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Więcej informacji na temat znaczników TOTUPOINT znajdziesz na stronie http://www.totupoint.pl

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

W budynku na parterze znajduje się oznaczone miejsce do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w pętlę indukcyjną.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braile’a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność toalet:

Toalety dla klientów znajdują się na 1, 2, 3, 4 piętrze.

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na 4 piętrze po prawej stronie od schodów i windy

Na 4 piętrze znajduje się krzesło ewakuacyjne służące do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Pozwala jednej osobie  bezpiecznie i łatwo przeprowadzić ewakuację osoby ze schodów w sytuacji awaryjnej lub gdy nie można skorzystać z windy.

Dostępność parkingu:

Parking zlokalizowany jest przy budynku w płatnej strefie parkowania. W bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 3 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (parking publiczny płatny). Zgodnie z regulaminem bezpłatnie na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami mogą zaparkować osoby posiadające Europejska Kartę Parkingową oraz zegar parkingowy wydany w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania.

2. Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Armii Krajowej 11.

Droga dojazdowa/dojścia:

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się w budynku Przychodni nr 4 przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Trybunalskim.

Do siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania w Piotrkowie Trybunalskim można dostać się autobusami komunikacji miejskiej liniach komunikacyjnych nr 0, 6, 7, 8, 10.

Przystanki autobusowe znajdują się w niewielkiej odległości od siedziby Zespołu. Do budynku prowadzą 2 wejścia: ul. Armii Krajowej 11 oraz od ul. Kościelnej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

Dostępność wejścia:

Wejście główne do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się od strony ul. Armii Krajowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim.

Wejście od strony ul. Kościelnej 3 jest również dostosowane dla osób poruszających się na wózku lub korzystających z balkonika ( pochylnia zewnętrzna)

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braile’a.

Na podłodze położone są płytki antypoślizgowe.

Ciągi komunikacyjne są dostosowane do swobodnego poruszania się osób na wózku lub balkoniku oraz znajduje się duża liczba miejsc siedzących.

Ciągi komunikacyjne oświetlone są nieoślepiającym światłem.

Na ścianie w głównej poczekalni znajdują się kolorowe tablice sensoryczne dla dzieci – źródło pozytywnych bodźców, przeciwdziałanie nudzie.

W budynku na parterze znajduje się oznaczone miejsce do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w pętlę indukcyjną.

Drzwi do pokoju oznaczone są piktogramem z funkcjonowaniem pętli indukcyjnej.

Informacje na tablicach informacyjnych umieszczone są w zasięgu wzroku zarówno osób stojących jaki i na wózkach.

Dostępność toalet:

W siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Drzwi do toalety zamontowane są bez siłowników, umożliwiające samodzielne otwarcie ich przez osobę poruszającą się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na korytarzu znajduje się stojący przewijak dla niemowląt.

Aplikacje mobilne

brak