Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

O projekcie
Projekt o nazwie: "Niania szansą na powrót do pracy" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.I „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.
Nr projektu: RPLD.10.01.00-10-D009/21

Celem projektu jest powrót do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka przez 30 kobiet z terenu powiatu piotrkowskiego, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi przez nianię. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy PI 8iv „Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”. Cel wpisuje się również w Strategię Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego.
Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy.
Grupę docelową stanowi 30 pracujących kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, zainteresowanych powrotem do pracy zamieszkałych na terenie powiatu piotrkowskiego.
Projekt realizowany będzie od 1.01.2022 - 30.06.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 321 200,00 ZŁ.
KWOTA DOFINANSOWANIA : 1 202 292,00 ZŁ.


Projekt prowadzony będzie w poszanowaniu równych praw i szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci oraz dostępności dla osób  niepełnosprawnych.
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Trybunalskim