epuap

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piotrkowskim na lata 2018-2020

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019, poz. 1111 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy m.in. opracowanie i realizacja trzy letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej, zawierającego między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Celem usprawnienia realizacji zadań nałożonych ww. ustawą na powiat opracowano „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piotrkowskim na lata 2018-2020”, który Rada Powiatu w Piotrkowie Tryb. uchwaliła na Sesji w dniu 31 stycznia  2018 r.

Wdrożenie zaplanowanych w ramach ww. Programu zadań spowoduje rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem w Powiecie Piotrkowskim przebywającym poza środowiskiem rodzinnym, a także przyczyni się do zwiększenia efektywności pomocy dzieciom w przystosowaniu się do samodzielnego życia.