Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Rekrutacja do projektuProjekt o nazwie: "Niania szansą na powrót do pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w projekcie
„Niania szansą na powrót do pracy”

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU

 
Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 30 pracującym Kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, które są aktywne zawodowo lub planują powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. 
Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie: www.pcprpiotrkow.pl oraz w Biurze Projektu.
 
Rekrutacja do projektu jest prowadzona w II turach od kwietnia do 10 czerwca 2022 r. lub do zamknięcia pełnej listy uczestniczek. Bieżące informacje o naborze publikowane będą na stronie internetowej: www.pcprpiotrkow.pl oraz udostępniane osobiście lub telefonicznie w Biurze Projektu.
  
Ważne - nianią może zostać członek rodziny np. babcia, do czego szczególnie zachęcamy. 
 
Udział w projekcie może wziąć wyłącznie Kobieta spełniająca łącznie poniższe wymagania: 
    • zamieszkuje na terenie Powiatu Piotrkowskiego,
    • jest osobą pracującą, która sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3,
    • drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,
    • której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.
Do kryteriów premiujących należy m.in. : samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego, zamieszkanie na terenach wiejskich.

W ramach projektu Uczestniczki otrzymują wsparcie w formie finansowania kosztów opieki niani przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

    1. Finansowanie kosztów opieki niani odbywa się w formie refundacji części poniesionych kosztów zatrudnienia niani.
    2. Refundacja jest pomniejszana o kwotę opłaty motywacyjnej, do której zobowiązane są Uczestniczki projektu.
    3. Refundacja pokrywa koszt wynagrodzenia netto oraz składek niani na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne

Refundacja może być w kwocie nie wyższej niż kwota określona w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Prawo do korzystania ze wsparcia w ramach projektu wygasa z momentem ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Czego nie pokrywa refundacja?

    1. Refundacja nie obejmuje składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, które rodzic jest zobowiązany opłacać jako pracodawca.
    2. Refundacja nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W przypadku zatrudnienia niani w kwocie wyższej niż "najniższa krajowa", uczestniczka pokrywa z własnych środków tę część wynagrodzenia niani i związanych z nim opłat, które poza nią wykraczają.

Wybór niani

Uczestniczka projektu podejmuje samodzielnie decyzję dotyczącą wyboru osoby do opieki nad dzieckiem według własnych oczekiwań/potrzeb, przy czym osoba ta musi być: pełnoletnia, nie może być rodzicem dziecka lub opiekunem prawnym dziecka, nad którym ma sprawować opiekę. Nianią może zostać bliska rodzina np. babcia dziecka.
 
REKRUTACJA
I nabór rozpoczyna się w dniu 22 kwietnia 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 6 maja 2022.
II nabór rozpocznie się w dniu 9 maja 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 10 czerwca 2022 r. lub do zamknięcia pełnej listy uczestniczek.Rekrutacja zakończona 28.06.2022 r.
Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji w I turze w przypadku wpłynięcia do Biura Projektu 30 formularzy zgłoszeniowych spełniających warunki formalne. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, w Biurze projektu, drogą elektroniczną (e-mail) lub listowną (liczy się data stempla pocztowego).  

 
Biuro Projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
"Niania szansą na powrót do pracy 2"
ul. J. Dąbrowskiego 12, pokój nr 23 (II piętro)
tel. (44) 732 32 34
e-mail: niania@pcprpiotrkow.pl
godziny pracy biura: pon.- pt. – 7:30 - 15:30