Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

O projekcie


 


Celem głównym projektu jest rozwój, a ty samym zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego miejsc świadczenia usług społecznych w formie: usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla mieszkańców gmin: Grabica, Sulejów, Wolbórz i Moszczenica, specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Sulejów, 2 świetlic środowiskowych dla mieszkańców gminy Sulejów, klubu seniora dla mieszkańców gminy Grabica (KS), mieszkań wspomaganych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, świetlic podwórkowych oraz doradztwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Dobór usług społecznych oprze się o Indywidualną Ścieżkę Wsparcia, tak by w jak największym stopniu były dostosowane do potrzeb poszczególnych osób. Zgodnie z celami szczegółowymi RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz zapisami SzOP RPO WŁ 2014-2020, działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich otoczenia, poprzez wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz wsparcie otoczenia osób niesamodzielnych.
Planowanym efektem realizacji projektu na terenie powiatu piotrkowskiego jest powstanie dwóch obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz objęcie 65 osób szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu: 6 629 393,44 zł
Dofinansowanie : 5 965 794,14 zł
PoCUŚ - Piotrkowskie  Centrum Usług Środowiskowych tworzy partnerstwo 4 samorządów gminnych, 2 organizacji pozarządowych, liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.


Partnerami projektu są :
  1. Lider Projektu – Powiat Piotrkowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
  2. Partner projektu:

Partner 1 – Fundacja "Alter Med" Centrum Pomocy - Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień;
Partner 2 – Gmina Sulejów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie;
Partner 3 – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka/ Komenda Hufca Piotrków Trybunalski;
Partner 4 – Gmina Wolbórz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu;
Partner 5 – Gmina Moszczenica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy;
Partner 6 – Gmina Grabica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy;

Realizowane zadania obejmują:

Zadanie nr 1 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Gmina Wolbórz.
Zadanie nr 2 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Gmina Moszczenica.
Zadanie nr 3 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Gmina Grabica.
Zadanie nr 4 – Klub Seniora - Gmina Grabica.
Zadanie nr 5 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Gmina Sulejów.
Zadanie nr 6 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne (SUO) - Gmina Sulejów.
Zadanie nr 7 – Placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa (ŚŚ) - ZHP.
Zadanie nr 8 - Placówki wsparcia dziennego - prowadzone w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - ZHP.
Zadanie nr 9 - Mieszkania wspomagane wspierane - Fundacja "Alter Med".
Zadanie nr 10 - Poradnictwo merytoryczne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych - Fundacja "Alter Med".
Zadanie nr 11 - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - PCPR w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt będzie realizowany od 2019-04-01 do 2022-03-31.
Podział budżetu szczegółowego na źródła finansowania dla projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" w poszczególnych latach w  załączniku.