Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-19

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020


Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Cel projektu:
Główny cel projektu:


wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19

Cel szczegółowy projektu:

wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:
    • zakup sprzętu komputerowego na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania,
    • zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią.

Działania w projekcie:

Zakup sprzętu komputerowego na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów i drukarek).
Zakup środków ochrony indywidualnej dla bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).
Bezpłatne użyczenie zakupionego sprzętu komputerowego podmiotom pieczy zastępczej,czyli rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym.
Bezpłatne przekazanie zakupionych środków ochrony indywidualnej podmiotom pieczy zastępczej, czyli rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, rodzice zastępczy i pracownicy rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Beneficjent realizujący projekt: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Polityki Rodzinnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Podmiot uczestniczący w realizacji projektu na zlecenie beneficjenta: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Wnioskodawca: Powiat Piotrkowski

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:


    • Całkowita wartość projektu: 108 550 zł, w tym:
    • dofinansowanie projektu z UE: 91 485,94 zł
    • dofinansowanie z budżetu państwa: 17 064,06 zł

Termin realizacji:

    • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 25.05.2020 r.
    • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2020 r.