epuap

Instytucjonalna piecza zastępcza

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, która jest sprawowana w formie:
1. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu:
 

a) socjalizacyjnego,
b) interwencyjnego,
c) specjalistyczno-terapeutycznego,
d) rodzinnego.


2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;

3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Każda placówka opiekuńczo-wychowawcza:
  • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
  • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Skierowanie do placówki

Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Skierowanie do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
W placówce umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Dzieci młodsze umieszcza się w placówkach w wyjątkowych przypadkach. Pobyt dziecka powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w takiej placówce niepublicznej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Przy kierowaniu do placówki nie rozdziela się rodzeństwa, chyba że okoliczności sprawy to uzasadniają.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego przyjmują dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki:
  • na podstawie orzeczenia sądu;
  • bez skierowania – w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
  • bez skierowania – na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Placówki w Powiecie Piotrkowskim Rodzinny Dom Dziecka Fundacji "HAPPY KIDS" w Czarnocinie, placówka opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego prowadzona na zlecenie Powiatu Piotrkowskiego przez Fundację "HAPPY KIDS" z Łodzi.

Dane teleadresowe:

Rodzinny Dom Fundacji "HAPPY KIDS" nr 8
97-318 Czarnocin, ul. Poniatowskiego 5b
tel.(44) 646 49 11
rdd.czarnocin@happykids.org.pl

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza- Dom Dziecka w Sulejowie, 97-330 Sulejów, ul. Kubusia Puchatka 1, Tel. 44  733-92-30 - zlikwidowana zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/240/13 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie likwidacji placówki                   opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego Domu Dziecka w Sulejowie. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2019 r. , poz.1111 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz.1720).