Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Instytucjonalna piecza zastępcza

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, która jest sprawowana w formie:
1. Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu:

a) socjalizacyjnego,
b) interwencyjnego,
c) specjalistyczno-terapeutycznego,
d) rodzinnego.

2. Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;

3. Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Każda placówka opiekuńczo-wychowawcza:
 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Skierowanie do placówki

Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Skierowanie do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
W placówce umieszcza się dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Dzieci młodsze umieszcza się w placówkach w wyjątkowych przypadkach. Pobyt dziecka powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w takiej placówce na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Przy kierowaniu do placówki nie rozdziela się rodzeństwa, chyba że okoliczności sprawy to uzasadniają.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego przyjmują dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki:
 • na podstawie orzeczenia sądu;
 • bez skierowania – w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 • bez skierowania – na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Placówki w Powiecie Piotrkowskim funkcjonują 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego:

Rodzinny Dom Fundacji "HAPPY KIDS" nr 8
97-318 Czarnocin, ul. Poniatowskiego 5b
tel.(44) 646 49 11
e-mail: rdd.czarnocin@happykids.org.pl

Rodzinny Dom Fundacji "HAPPY KIDS" nr 10
97-330 Sulejów, ul. Polna 1a
tel. 514 456 618
e-mail: rdd.sulejow@happykids.org.pl

Obie placówki prowadzi na zlecenie Powiatu Piotrkowskiego Fundacja "HAPPY KIDS" z Łodzi www.happykids.org.pl.