Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).


Turnus rehabilitacyjny jest jedną z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów:
 • usprawniająco - rekreacyjny,
 • rekreacyjno-sportowy i sportowy,
 • szkoleniowy, • psychoterapeutyczny,
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnusy są organizowane dla grup osób niepełnosprawnych:
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z innymi niż ww. dysfunkcjami lub schorzeniami.

Czas trwania turnusu wynosi 14 dni. Organizowany jest wyłącznie na terenie kraju. Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza pod opieką, którego się znajdują (druk wniosku lekarskiego wydaje powiatowe centrum pomocy rodzinie), jeżeli posiada ważne orzeczenie o:
1. zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności ( znacznego, umiarkowanego, lekkiego) lub
2. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
3. niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
4. niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
5. zaliczeniu do jednej z grup inwalidów dotyczącego niepełnosprawności lub też,
6. stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem1 stycznia 1998 r.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, o którym mowa , kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że :
1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem pobytu opiekuna,
2. opiekun:
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat,
 • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

W celu uzyskania przedmiotowego dofinansowania należy zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie, które wydaje i przyjmuje wnioski o przyznanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Druki do pobrania