Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

O projekcieProjekt ,,W RODZINIE SIŁA”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU 2 006 844,45 ZŁ.

KWOTA DOFINANSOWANIA : 1 705 844,45 ZŁ.

Celem projektu jest ZWIĘKSZENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG SPOŁECZNYCH, W TYM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ dla 68 dzieci (30 chłopców, 38 dziewcząt) i ich opiekunów tj. 42 osoby (38 kobiet, 4  mężczyzn) na terenie powiatu piotrkowskiego.


Projekt realizowany będzie od 1.03.2019 - 28.02.2022 r. Cel główny jest zgodny z celem szczegółowym RPO WŁ. Celem działań w projekcie jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszanie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy mieszkańców. Cel projektu jest zgodny z ,,Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020", cel strategiczny 1. Rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną", cel operacyjny 3. - zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej, aby mogły pełnić właściwie funkcje opiekuńczo-wychowawcze.
Projekt prowadzony będzie w poszanowaniu równych praw i szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin rektrutacji w załączeniu

Do pobrania