Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

O projekcie


Projekt ,,W RODZINIE SIŁA 2”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPLD.10.01.00-10-D009/21

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 017 724,96 ZŁ.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 861 724,96 ZŁ.


Głównym celem projektu jest:
    • Zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych w tym rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu piotrkowskiego.
    • Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszanie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy.
    • Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej, aby mogły pełnić właściwie funkcje opiekuńczo-wychowawcze.

Projekt realizowany będzie od 1.03.2022 - 30.04.2023 r.
Cel główny jest zgodny z celem szczegółowym RPO WŁ. Celem działań w projekcie jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszanie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy mieszkańców. Cel projektu jest zgodny z "Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020", cel strategiczny 1. Rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną", cel operacyjny 3. - zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej, aby mogły pełnić właściwie funkcje opiekuńczo-wychowawcze.
Projekt prowadzony będzie w poszanowaniu równych praw i szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Trybunalskim.

Regulamin Rektrutacji w załączeniu

Zarządzenia dotyczące projektu znajdują sie pod linkiem https://pcprpiotrkowski.bip.net.pl