Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Rekrutacja do projektuProjekt o nazwie: "Niania szansą na powrót do pracy 2" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w projekcie
„Niania szansą na powrót do pracy 2”


KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Udział w projekcie może wziąć wyłącznie kobieta spełniająca łącznie poniższe wymagania: 

    • zamieszkuje na terenie powiatu piotrkowskiego,
    • jest osobą pracującą, która sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3,
    • drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,
    • której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.

Do kryteriów premiujących należy m.in.: samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego, zamieszkanie na terenach wiejskich.
 
Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 22 pracującym kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, które są aktywne zawodowo lub planują powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Prawo do korzystania ze wsparcia w ramach projektu wygasa z momentem ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się w regulaminie projektu, zamieszczonego poniżej, dostępnym na stronie: www.pcprpiotrkow.pl oraz w Biurze Projektu.

Ważne

 1. Finansowanie kosztów opieki niani odbywa się w formie refundacji części poniesionych kosztów zatrudnienia niani.
 2. Refundacja jest pomniejszana o kwotę opłaty motywacyjnej, do której zobowiązane są Uczestniczki projektu.
 3. Refundacja pokrywa koszt wynagrodzenia netto oraz składek niani na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.
 4. Refundacja może być w kwocie nie wyższej niż kwota określona w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.    
 5. Refundacja nie obejmuje składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, które rodzic jest zobowiązany opłacać jako pracodawca.


Wybór niani


Uczestniczka projektu podejmuje samodzielnie decyzję dotyczącą wyboru osoby do opieki nad dzieckiem według własnych oczekiwań/potrzeb, przy czym osoba ta musi być: pełnoletnia, nie może być rodzicem dziecka lub opiekunem prawnym dziecka, nad którym ma sprawować opiekę. Nianią może zostać bliska rodzina np. babcia, ciocia dziecka, do czego szczególnie zachęcamy. 
 

REKRUTACJA
Nabór rozpoczyna się od listopada 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 31.01.2023 r. lub do zamknięcia pełnej listy uczestniczek.Rekrutacja zakończona.
Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji w przypadku wpłynięcia do Biura Projektu 22 formularzy zgłoszeniowych spełniających warunki formalne. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, drogą elektroniczną (e-mail) lub listowną (liczy się data stempla pocztowego).

Jakie dokumenty trzeba złożyć podczas rekrutacji?

- formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
- deklarację uczestnictwa (załącznik nr 2),
- oświadczenie RODO kandydatki (załącznik nr 3),
- aktualne zaświadczenie od pracodawcy (z informacjami wymaganymi z załącznika nr 4) lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG / wyciąg z KRS ( dotyczy obojga rodziców),
- kserokopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
- kartę oceny formularza (załącznik nr 5).

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się do pobrania na dole strony!

Biuro Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
"Niania szansą na powrót do pracy 2"
ul. J. Dąbrowskiego 12, pokój 23 (II piętro)
tel. (44) 732 32 34
e-mail: niania2@pcprpiotrkow.pl
godziny pracy biura: pon.- pt. – 7:30 - 15:30 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA