Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - O nas
  Z - Kadra
  B - bip
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty EFS
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:
1.Przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania orzeczenia.
2.Rozpatrywanie spraw przez członków Zespołu na posiedzeniach składów orzekających i wydawanie właściwych orzeczeń.
3.Wystawianie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
4.Prowadzenie wszelkich prac administracyjnych związanych z bieżącym rozpatrywaniem napływających wniosków, a także przyjmowaniem, rozpatrywaniem i przesyłaniem do organu II instancji, napływających odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Prowadzenie spraw związanych z orzeczeniem o umorzeniu postępowania.
5.Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.
6.Tworzenie bazy danych dotyczącej osób niepełnosprawnych, wobec których wydane zostały orzeczenia przez Zespół.
7.Gromadzenie i przechowywanie dokumentów niezbędnych w procesie orzekania o niepełnosprawności, w tym w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
- wniosek o wydanie orzeczenia,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
- dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu, opinie,
- spis dokumentów medycznych załączonych do wniosku – podpisany przez wnioskodawcę.

Niezbędne druki (wniosek, zaświadczenie lekarskie i spis dokumentów medycznych) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony bip w zakładce druki .

Zespół nie wypłaca świadczeń pieniężnych. Orzeczenie jest wyłącznie dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Aby otrzymać legitymację należy złożyć:
- wniosek o wydanie legitymacji,
- orzeczenie w oryginale+kopia,
- jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 roku życia, ponieważ legitymacja dziecka jest bez zdjęcia).

System orzekania o niepełnosprawności koncentruje się na potencjalnych zdolnościach oraz możliwościach osoby orzekanej i określa jej wskazania do indywidualnego programu rehabilitacji i integracji społecznej.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności określa wskazania, jakie zdaniem składu orzekającego, są niezbędne do spełnienia aby osoba niepełnosprawna osiągnęła możliwość funkcjonowania stosownie do jej możliwości psychofizycznych oraz pokonywania barier w procesie integracji społecznej.

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (do celów pozarentowych) należy zgłaszać się do siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 11 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530.

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl  lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja www.niepelnosprawni.pl