Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Armii Krajowej 11
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 732-31-79 / 80 / 77

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zespół pracuje w godzinach:
Poniedziałek - piątek - od 7.30 do 15.30

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek - Czwartek w godzinach od godziny 8.00 do godziny 15.00
Piątek od godziny 8.00 do godziny 12.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim, orzeka osoby z terenu powiatu piotrkowskiego, współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej, miejskimi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.

Wnioski wraz z dokumentacją medyczną można składać w siedzibie Zespołu,  ul. Armii Krajowej 11 lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej 11


I . Zespół wydaje orzeczenia:
- o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia)
- o  stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 roku życia)
- o  wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Podstawa prawna działania Zespołu :
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zmianami
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z póź. zm.).

II. Zespół wydaje również:
- legitymacje osoby niepełnosprawne
- karty parkingowe

Informacja dotycząca wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016 poz.2046, ze zm.) ulegają zmianie zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych.
Od 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej - w formie karty plastikowej.
Legitymację będzie mogła uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku (nowe wzory wniosków do pobrania ze strony lub w siedzibie Zespołu), po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Dokument będzie wystawiany na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:
    5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),
    • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.
W przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiadać będzie więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopień niepełnosprawności będzie wystawiana na podstawie ostatniego orzeczenia. 

 Informacja dotycząca otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

- wniosek o wydanie karty parkingowej,
- jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
-  składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
Zgodnie z § 2. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Natomiast zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Natomiast kartę parkingową wydaną:
1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,

3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, wniosek generalnie powinna złożyć osoba niepełnosprawna osobiście, natomiast odbiór może nastąpić przez osobę upoważnioną.

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Przepis ten dotyczy również:
- kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
-  pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.
Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

Wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej


Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

    


III. Procedura postępowania :
Zespół orzeka na wniosek strony zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek oraz zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Piotrkowie Trybunalskim. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
Wniosek osoby pełnoletniej, która nie jest ubezwłasnowolniona i ze względu na stan zdrowia nie ma zdolności pisania ani komunikowania się z otoczeniem, może podpisać osoba uprawniona do podejmowania w jej imieniu czynności prawnych. O ustanowienie osoby uprawnionej do podejmowania w imieniu tej osoby czynności prawnych musi wystąpić do sądu rodzina bądź opiekunowie w/w osób.

Członkami zespołu orzekającego są:
Lekarz, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog.
Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym. W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej.
Od orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie.
Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Orzeczenie zawierające określony stopień i kod niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON.

Od 1 styczna 2010 r. (w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003r) osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

V. Wzory druków - dorośli

Druki do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia :


- Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - wypełnia wnioskodawca.

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wypełnia lekarz rodzinny lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

- Oświadczenie o stałym miejscu pobytu - wypełnia wnioskodawca.

- Zgoda na przetwarzanie danych - wypełnia wnioskodawca.

- Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
   
  - karty informacyjne leczenia szpitalnego,
      - karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
      - opisy badań (RM, TK, RTG, EEG, EKG, USG, inne),
      - opinie psychologiczne,
      - orzeczenia o grupie inwalidzkiej,
      - zaświadczenia lekarskie itp.

Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały).

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji, wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty, w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną, paszport oraz dokument z nr PESEL itp.

VI. Wzory druków - dzieci do lat 16

Druki do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia :

- Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności - wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/.

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wypełnia lekarz pediatra lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

- Oświadczenie o stałym zameldowaniu - wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/

- Zgoda na przetwarzanie danych - wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/

- Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej


Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
      - karty informacyjne leczenia szpitalnego,
      - karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
      - opisy badań /RM, TK, RTG, EEG, EKG, USG, inne./
      - opinie psychologiczne
      - zaświadczenia lekarskie itp.
     

Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały).

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty oraz dokument z numerem PESEL dziecka, akt urodzenia dziecka.
 

Druki wniosków i legitymacji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce - druki do pobrania www.pcprpiotrkowski.bip.net.pl