epuap

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna piecza zastępczaPodstawowym aktem prawnym regulującym sposób funkcjonowania pieczy zastępczej w Polsce określa ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz.1111 ze zm.).

RODZAJE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza:

a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2) rodzinny dom dziecka.

RODZINA SPOKREWNIONA

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.

RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA I NIEZAWODOWA

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

 

JEŻELI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:

 • OMÓW PLANY PRZYJĘCIA DZIECKA W OPIEKĘ ZASTĘPCZĄ ZE SWOJĄ NAJBLIŻSZĄ RODZINĄ,
 • ZASTANÓW SIĘ, JAKIE SĄ MOTYWACJE PRZYJĘCIA DZIECKA.
 • DECYZJE PODEJMIJCIE WSPÓLNIE
 • SKONTAKTUJ SIĘ Z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIEW PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 • PO UZYSKANIU WSTĘPNEJ POZYTYWNEJ KWALIFIKACJI ZOSTANIESZ ZGŁOSZONY NA SZKOLENIE PROWADZONE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.Dodatkowo osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia, na które kieruje ich organizator pieczy zastępczej.