Zawiadomienie o wyborze oferty - postępowanie nr PCPR.231.8.2019Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie korepetycji z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego dla dzieci z rodzin zastepczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego z powiatu piotrkowskiego e ramach projektu  pn. ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.
powrót