Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania nr PCPR.231.1.2019 - projekt "PoCUŚ" - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania nr PCPR.231.1.2019  - Remont  budynku stanowiącego zasoby lokalowe Zespołu  Centrum Kształcenia w Wolborzu na mieszkania wspomagane oraz remont pomieszczeń magazynowych w celu adaptacji na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.
powrót