epuap

Postępowanie dotyczące przeprowadzenia superwizji indywidualnej i grupowej dla koordynatorów i pracownika socjalnegoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie superwizji indywidualnej i grupowej dla koordynatorów i pracownika socjalnego w ramach projektu pn.  ,,W RODZINIE SIŁA 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1Usługi społeczne  i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020. Nr projektu RPLD.09.02.01-10-A006/21
powrót