Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr PCPR.231.1.2020

as

Projekt ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.Piotrków Tryb., dn. 31.03.2020 r.


PCPR.231.1.2020


  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.1843), unieważnia  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie 2- dniowej wycieczki integracyjnej dla rodzin zastępczych w ramach projektu  pn.  ,,W RODZINIE SIŁA”     współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Uzasadnienie:
Przed terminem otwarcia ofert, doszło do pomyłkowego rozpieczętowania i otwarcia kopert z ofertami, co było przypadkowym i nieumyślnym następstwem oczywistej omyłki pracownika. Naruszenie opakowania ofert sugeruje, że można było zapoznać się z nią przed upływem terminu otwarcia ofert, czego zakazuje przepis art. 86 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zdaniem zamawiającego:
• doszło do rażącego naruszenia przepisów ustawy i procedury przetargowej,
• wada powyższa uniemożliwiała ważne zawarcie umowy i musiała skutkować podjęciem decyzji  o unieważnieniu postępowania.

Mając powyższe na względzie uznać należy iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
powrót